Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING
Laatste versie: 6 juni 2023

Double Your Brand® is een online branding & marketing bureau. Om onze diensten te kunnen realiseren worden bepaalde persoonsgegevens verzameld door Double Your Brand®.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Als je vragen of zorgen hebt over het gebruik van jouw gegevens door Double Your Brand®, neem dan gerust contact op.
Info@doubleyourbrand.nl
Nadine Rosien WhatsApp: +31 6 42249237 | Natalie Rosien WhatsApp: +31 6 28174345
NIT 488569022 | NIT 488571022
Calle José M. Bazan 3360, Santa Cruz, Bolivia

00 Inhoud
Dit vind je in onze privacyverklaring terug:

01 Soort gegevens en doel
02 Ontvangers
03 Cookies en tracking
04 Opslagperiode
05 Beveiliging
06 Jouw rechten
07 Plichten

01 Soort gegevens en doel
Persoonsgegevens worden door Double Your Brand® verzameld voor de volgende doeleinden:
a) Contact opnemen en uitvoeren overeengekomen diensten
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Double Your Brand® via de website. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer (overige gegevens die ter informatie middels het formulier worden gevraagd zijn niet verplicht). Het kan ook voorkomen dat mondeling of in correspondentie om overige gegevens wordt gevraagd of dat je deze zelf actief verstrekt. Deze gegevens worden ook gebruikt om je op de hoogte te stellen van wijzigingen in bijvoorbeeld diensten en algemene voorwaarden en om overeengekomen diensten uit te kunnen voeren.
b) Mailings
Het versturen van mailings zoals nieuwbrieven met tips en nieuwtjes gerelateerd aan onze diensten.
c) Wettelijke verplichting
Double Your Brand® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
d) Registratie voor deelname webinars en masterclasses
Alle gegevens worden alleen verwerkt na jouw akkoord op deze privacyverklaring dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

02 Ontvangers
Double Your Brand® deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Double Your Brand® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
a) Xel
De website en back-ups van de website van Double Your Brand® worden gehost bij Xel. Gegevens die jij achterlaat op de website van Double Your Brand® zijn op de servers van Xel opgeslagen.
b) Microsoft
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en het voeren van administratie maken wij gebruik van de Microsoft Office 365 for Business en de daarbij behorende clouddienst OneDrive.
c) WebinarGeek
Voor het geven van online webinars maken we gebruik van de online software van WebinarGeek. Bij het registreren voor deelname aan een webinar, worden je gegevens verwerkt door WebinarGeek.
Op verzoek verwijzen we je naar hun verwerkersovereenkomst.
d) Wishlist Member
Voor het toegang geven tot online trainingen en lesmateriaal in een afgeschermde leeromgeving gebruiken wij de plugin Wishlist Member
e) ActiveCampaign
Voor het versturen van mailings gebruiken we ActiveCampaign als CRM systeem.f) SIAT en linea
De belastingadministratie vindt elektronisch plaats binnen de software van Siat en linea

03 Cookies en tracking
a) Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.
b) Facebook pixel
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van Facebook, als deel van de “Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor retargetingcampagnes. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Bekijk hier het gegevensbeleid van Facebook. Wil je niet dat er marketingcookies worden geplaatst, dan is toestemming geven voor functionele cookies op onze website voldoende.

04 Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Double Your Brand®, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
a) Xel
Op het moment dat je contact opneemt met Double Your Brand® via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Back-ups van mail worden door Xel worden tot 14 dagen terug bewaard.
b) Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging
Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, beveiligde verbindingen en beveiliging door middel van sterke wachtwoorden en/of tweestapsverificatie.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Double Your Brand® privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doubleyourbrand.nl.

06 Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Double Your Brand® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doubleyourbrand.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Double Your Brand® wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

07 Plichten
Double Your Brand® verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Double Your Brand®. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden en realiseren van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Double Your Brand® de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Double Your Brand® met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden of realiseren van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Double Your Brand® behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Double Your Brand® dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Double Your Brand® te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.